[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
อบต.ท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ตำบลปลอดยาเสพติด เศรษฐกิจดี วิถีพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี
เมนูหลัก
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google
Facebook อบต.ท่างาม
ลิงค์หน่วยงาน
e-Learning
e-Learning

  
วิสัยทัศน์  
 

  
 ตำบลปลอดยาเสพติด เศรษฐกิจดี วิถีพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี
  
1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า
      2.  การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบประปา
      3.  การก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการอื่น ๆ
      4.  การก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน  สะพาน  เกาะกลางถนน  และพื้นที่สองข้างทาง
      5.  การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการจราจร
      6.  การส่งเสริมและสนับสนุนการลดอุบัติเหตุ
      7.  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงและเป็นม าตรฐาน
      8.  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาควา มยากจน  ปัญหายาเสพติดและปัญหาโรคระบาดต่าง ๆ
      9.  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อย
     10.  การส่งเสริมและสนับสนุน  การอบรมสัมมนาการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชน
     11.  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน ้าที่ของพลเมืองและมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกรูปแบบ 
     12.  การส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา และการพัฒนากีฬาด้านต่างๆ
     13.  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรักการออกกำลังกายและสนใจดูแล สุขภาพของตนเอง
     14.  การส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     15.  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการส่งเสริมความสามัคคี
     16.  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการพ ัฒนาอาชีพ
     17.  การพัฒนามาตรฐานสินค้าและจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหน ึ่งผลิตภัณฑ์
     18.  การจัดตั้งตลาดกลางจำหน่ายสินค้าทางเกษตรและอื่นๆ
     19.  การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาสินค้าทางเกษตรและการแปรรูปสินค้าเ กษตร
     20.  การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการว่างงาน
     21.  การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนในด้านต่างๆ
     22.  การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสวนสาธารณะ
     23.  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
     24.  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการป้องกันน้ำท่วมและมีการแก้ไ ขปัญหาภัยแล้ง
     25.  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการกำจัดขยะมูลฝอย  ของเสียและของเหลือใช้แบบครบวงจร
     26. การส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแว ดล้อม
     27.  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     28.  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
     29.  การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและให้มีการจัดการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบ
     30.  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาสถานศึ กษา  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ
     31.  การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานในด้านความมีประสิทธิภาพควา มโปร่งใส  รวดเร็ว  และถูกต้องตามกฎหมาย
     32.  การส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากรและกลไกการ ประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     33.  การส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีและปรับปรุงพัฒนาวัสดุอุปกรณ์เค รื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและสถานที่ปฏิบัติราชการ 
     34.  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม  โครงการที่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล  นโยบายจังหวัด  นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ของชาติ  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
     35.  การรองรับภารกิจที่ถ่ายโอนจากส่วนราชการต่างๆ
     36.  การส่งเสริมสนับสนุนจัดให้มีการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
     37.  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ. ข้อมูล กชช.2 ค และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     38.  การส่งเสริมการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่าง ๆ