นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

แกลเลอรี่กิจกรรม

แสดงรายการกิจกรรมล่าสุด 6 กิจกรรม
3 พฤษภาคม 2566
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน (น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น)
30 มีนาคม 2566
โครงการอบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ปี 2566
22 มีนาคม 2566
โครงการจัดงานนมัสการและสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี 2566
25 มกราคม 2566
โครงการอบรมให้ความรู้ขับขี่ปลอดภัยเพิ่มวินัยการจราจร ประจำปี 2565
13 มกราคม 2566
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566
23 ธันวาคม 2565
รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ในพื้นที่ตำบลท่างาม

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

ประกาศรับสมัคร

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13