นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

แกลเลอรี่กิจกรรม

แสดงรายการกิจกรรมล่าสุด 6 กิจกรรม
29 เมษายน 2565
ต้นไม้ล้มทับบ้านที่พักอาศัยของประชาชนเสียหาย
20 เมษายน 2565
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
4 เมษายน 2565
ประชุมพิจารณาวางแผนกรอบอัตรากำลัง
2 เมษายน 2565
โครงการจัดงานนมัสการและสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี 2565
28 มีนาคม 2565
ขบวนแห่และพิธีเปิดงานถิ่นฐานตาลโตนด ของดีวัดโบสถ์ และเทศกาลอาหาร ประจำปี 2565
21 มีนาคม 2565
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13