[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
อบต.ท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ค้นหาจาก google
Facebook อบต.ท่างาม
ลิงค์หน่วยงาน
e-Learning
e-Learning
e-Learning

  
วิสัยทัศน์  
 

  
 ตำบลปลอดยาเสพติด เศรษฐกิจดี วิถีพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี
  
1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า
      2.  การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบประปา
      3.  การก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการอื่น ๆ
      4.  การก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน  สะพาน  เกาะกลางถนน  และพื้นที่สองข้างทาง
      5.  การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการจราจร
      6.  การส่งเสริมและสนับสนุนการลดอุบัติเหตุ
      7.  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงและเป็นม าตรฐาน
      8.  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาควา มยากจน  ปัญหายาเสพติดและปัญหาโรคระบาดต่าง ๆ
      9.  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อย
     10.  การส่งเสริมและสนับสนุน  การอบรมสัมมนาการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชน
     11.  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน ้าที่ของพลเมืองและมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกรูปแบบ 
     12.  การส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา และการพัฒนากีฬาด้านต่างๆ
     13.  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรักการออกกำลังกายและสนใจดูแล สุขภาพของตนเอง
     14.  การส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     15.  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการส่งเสริมความสามัคคี
     16.  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการพ ัฒนาอาชีพ
     17.  การพัฒนามาตรฐานสินค้าและจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหน ึ่งผลิตภัณฑ์
     18.  การจัดตั้งตลาดกลางจำหน่ายสินค้าทางเกษตรและอื่นๆ
     19.  การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาสินค้าทางเกษตรและการแปรรูปสินค้าเ กษตร
     20.  การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการว่างงาน
     21.  การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนในด้านต่างๆ
     22.  การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสวนสาธารณะ
     23.  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
     24.  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการป้องกันน้ำท่วมและมีการแก้ไ ขปัญหาภัยแล้ง
     25.  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการกำจัดขยะมูลฝอย  ของเสียและของเหลือใช้แบบครบวงจร
     26. การส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแว ดล้อม
     27.  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     28.  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
     29.  การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและให้มีการจัดการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบ
     30.  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาสถานศึ กษา  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ
     31.  การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานในด้านความมีประสิทธิภาพควา มโปร่งใส  รวดเร็ว  และถูกต้องตามกฎหมาย
     32.  การส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากรและกลไกการ ประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     33.  การส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีและปรับปรุงพัฒนาวัสดุอุปกรณ์เค รื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและสถานที่ปฏิบัติราชการ 
     34.  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม  โครงการที่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล  นโยบายจังหวัด  นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ของชาติ  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
     35.  การรองรับภารกิจที่ถ่ายโอนจากส่วนราชการต่างๆ
     36.  การส่งเสริมสนับสนุนจัดให้มีการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
     37.  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ. ข้อมูล กชช.2 ค และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     38.  การส่งเสริมการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่าง ๆ